Загальні положення

Політика конфіденційності

Дата останнього оновлення: 11 жовтня 2018 року

Ця Політика конфіденційності  розроблена Харківським ІТ Кластером відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» (01.06.2010 № 2297-VI) та інших нормативних актів відповідно до законодавства України.

Ми серйозно ставимося до захисту ваших персональних даних, які збираємо під час програми лояльності IT Loyalty, тому ми хочемо поділитися з користувачами інформацією про те, як ми збираємо, використовуємо та поширюємо такі дані.

Використовуючи мобільний додаток чи наш веб-сайт (itloyalty.com.ua), Ви підтверджуєте, що Ви погоджуєтеся з умовами і положеннями цієї Політики конфіденційності. Якщо Ви не згодні з цією Політикою конфіденційності, будь ласка, не використовуйте наш мобільний додаток та/або веб-сайт.

1. Які дані ми збираємо?

Ми збираємо тільки дані, які Ви нам передаєте  під час користування мобільним додатком та/або веб-сайтом. Зокрема, ми попросимо Вас надати такі дані, як:

 • ваше ім’я  та прізвище
 • e-mail
 • модель пристрою
 • UDID / IMEI
 • ІР адресу
 • інформацію про ваші покупки з використанням знижок, окремих пропозицій;
 • відомості про Ваші дії (наприклад, які покупки з використанням додатку Ви зробили) і особисті уподобання.
  Також, у нашому додатку або на сайті можуть проводитися опитування, в ході яких Вам буде запропоновано висловити свою думку та відповісти на поставлені питання. Інформація зібрана у ході таких опитувань також буде збиратися та використовуватися так, як зазначено у цих Правилах Конфіденційності.

2. Файли Cookie

Наш сайт використовує файли Cookie. Це невеликі текстові файли, які наш сайт відправляє на Ваш пристрій з метою запису Ваших дій в мережі. Cookie можуть використовуватися для збереження Ваших переваг при користуванні нашим сайтом та мобільним додатком з метою надання Вам персоналізованої реклами та інших матеріалів та поліпшення деяких аспектів їх  роботи.
Якщо ви не бажаєте щоб ми збирали Ваші Cookie, Ви можете відключити використання файлів Cookie в меню параметрів браузера. Звертаємо увагу, що в цьому випадку деякі функції нашого сайту та/або додатку можуть бути недоступні.

3. Як ми використовуємо зібрані дані?

Дані, зібрані за допомогою мобільного додатку та/або веб-сайту, ми використовуємо для таких цілей:

 • надання користувачам IT Loyalty можливість користуватися знижками, окремими пропозиціями, порадами, брати участь у заходах, що організовуються нами та/або нашими партнерами;
 • забезпечення безперебійного функціонування нашого додатку та сайту;
 • внутрішнього аналізу та досліджень, ідентифікації тенденцій використання мобільного додатку та сайту, а також інших продуктів, для його вдосконалення;
 • відправки вам Push-повідомлень, новин і маркетингової інформації про нові пропозиції, що можливі разом з IT Loyalty, але тільки в межах, дозволених чинним законодавством або зазначених Вами (див. розділ «Як відмовитися від Push-повідомлень» нижче);
 • відправки Вам адміністративних повідомлень;
 • відповіді на Ваші питання;
 • надання Вам послуг з технічної підтримки;
 • виявлення та запобігання випадків шахрайства та зловживання нашим додатком.

4. Хто ще може отримати доступ до ваших даних?

Персональні дані можуть бути розкриті та передані:

 • для виконання вимог чинного законодавства, під час судового процесу, на виконання судового наказу, на відповідь на судові накази.
 • узагальненою або неперсоналізованою інформацією про користувачів із третіми особами для маркетингових цілей, реклами, досліджень. Ми не контролюємо, як треті сторони використовуватимуть дані.

5. Безпека

Для забезпечення захисту Ваших персональних даних ми вживаємо, усі можливі та доцільні заходи. Такі заходи спрямовані на зниження ризиків несанкціонованого доступу до Ваших персональних даних або їх розголошення. Однак ми не гарантуємо повного виключення можливості таких дій порушниками.
Для збереження стану захищеності, просимо Вас використовувати для ваших облікових записів надійні пароль та зберігати його належним чином, не розголошувати їх третім особам. Якщо Вам стане відомо про випадки використання вашого паролю третіми особами або будь-яке інше порушення безпеки, негайно надішліть нам повідомлення про це.

6. Як відмовитися від Push-повідомлень

Якщо Ви більше не хочете отримувати від нас Push-повідомлення, Вам необхідно написати e-mail на пошту info@itloyalty.com.ua.

7. Зміна цієї Політики конфіденційності

Ми визнаємо, що конфіденційність інформації є постійним процесом, і тому ми час від часу будемо оновлювати цю Політику конфіденційності, опублікувавши нову версію на цьому веб-сайті.
Використовуючи будь-який з наших веб-сайтів, ви підтверджуєте, що розумієте та приймаєте умови політики, розміщеної під час використання.

8. Контактна інформація

Ви можете звертатись до нас на електронну пошту info@itloyalty.com.ua із загальних питань або із запитом про отримання інформації про персональні дані, якими володіє Харківським ІТ Кластером у межах проекту лояльності IT Loyalty, оновлення такої інформації або видалення. Врахуйте, що ми можемо запросити від Вас підтвердження Вашої особистості.

PRIVACY POLICY

This Privacy Policy is effective from October 11, 2018

This Privacy policy was developed by Kharkiv IT Cluster in accordance with Law of Ukraine On protection of personal data (01.06.2010 № 2297-VI) and others regulatory acts of Ukrainian legislation.

We are seriously treating to safety your private data which are collected by Kharkiv IT Cluster so we would like to share with you information about the ways we collect, use and disclose it.

By using our mobile app or website (itloyalty.com.ua)you confirm your acceptance of this Privacy Policy. If you do not agree with this policy, please do not use our mobile app or/and website.

1. What information do we collect?

We collect only that data, which you share with us while using our mobile app or/and website. In particular, we ask you to share with us the following information:

 • Your name and surname
 • E-mail
 • Devices’ model
 • UDID / IMEI
 • IP address
 • Information about how your transactions with using discounts or individual proposals
 • Information about your activity (for example, what goods you have bought using our mobile app) and individual preferences.
  Also, we can conduct a survey via our mobile app or/and website during which you will be proposed to share with us your ideas and give answers to questions. Information collected during such survey will be collected and stored as it is designated here.

2. Cookies

Our website uses the cookie. The cookies are pieces of data that a website transfers to a user’s devise with for recording your browsing activity. Cookies may be used for saving your preferences during using our website with the aim to provide you with individual advertisement and improve the function of our mobile app and website.
If you are not agreeing that we use your Cookie, you can block Cookie in your browser’s setting window. Pay attention, that in this case some of our mobile app and website functions will be inaccessible.

3. How we use collected data?

We use data collected via our website or/and mobile app for the following purposes:

 • Providing possibility to use discounts, individual proposals, recommendations, participate in events that are organized by us or/and our partners by loyalty program (IT Loyalty) users;
 • Providing uninterrupted functioning of our mobile app and website;
 • Internal analyzing and surveys, ascertaining trends of the mobile app and website and other products;
 • Sending push-notifications, news, and marketing information about offers of IT Loyalty, but limited by the acting legislature or by a user (see paragraph “How to refuse from push-notifications?”);
 • Sending you administrative notifications;
 • Answering your questions;
 • Providing technical assistance;
 • Disclosing and averting cases fraud and abuse our mobile app.

4. How your information may be shared?

We may disclose and share your information:

 • in order to comply with the law, a judicial proceeding, court order, other legal processes, in response to applicable court orders;
 • aggregate or de-identified information about users with third parties for our and the third party’s own marketing, advertising, research or similar purposes. We do not control how the third parties will use the data.

5. Security

We provide all possible and reasonable measures to guarantee security of your personal data. These measures are addressed to reduce risks of unauthorized access to your personal data or disclosure. However, we can not guarantee the absolute exclusion of these actions by offenders.
For providing secure condition we ask you to use a safe password and save it properly and not to disclose it to third parties. In case you are informed about cases your password was used by third parties or any other security breach, please, inform us.

6. How to refuse from push-notifications?

If you do not want to get push-notifications from us, you should inform us via e-mail info@itloyalty.com.ua.

7. Amendment to Privacy Policy

We recognize that information privacy is an ongoing process, and so we will from time to time update this Privacy Policy by publishing a new version on this website.

8.  Contact information

You can contact us via mail info@itloyalty.com.ua with general questions or with a request to receive information about personal data which is in possession Kharkiv IT Cluster under the loyalty program IT Loyalty, update or delete it.

Приєднуйся до нас, щоб дізнаватися про нові цікаві місця Харкова першим

Приєднатися